(w podziale na domki jeśli rezerwacja > 1 domku)

 (w podziale na pokoje jeśli rezerwacja >1 pokoju)

 (możliwość musi być potwierdzona przez Kierującego ośrodkiem)

 (możliwość musi być potwierdzona przez Kierującego ośrodkiem)

INFORMACJA DODATKOWA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „R

[...] Rozwiń

INFORMACJA DODATKOWA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła A. z siedzibą w Warszawie (00-120) ul. Złota 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie:

 1. art. 6 ust 1 lit. b. RODO (w celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną),
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych):
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla realizacji powyższych celów, tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom, podmiotom bądź osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora, również tym którym te dane są powierzane, np. spółce PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej pobytu w ośrodku „Energetyczny Zakątek”.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Zwiń